30101_B.A_KANNADA- Sarvodaya – I
30102_B.A_SANSKRIT – Budhacharitam
30108_B.A_ENGLISH – Imaginations & Course Book
30121_BA_History- Political History of Karnataka
30122_BA_History-History & Cultural of Ancient India
30123_BA_Economics – Basic Economics
30124_BA_Economics – Contemporary Indiab Economics
30125_BA_Basic Concepts of Political Science
30126_BA_Political Theory
30127_BA_Understanding Sociology
30128_BA_Changing Social Institutions in India
10969_BA_ENVIRONMENTAL STUDIES
30201_BA_KANNADA- SARVODAYA -2
30202_BA_SANSKRIT – PANCHATANTRE MITRASAMPRATHI
30208_BA_ENGLISH – IMAGINATIONS & COURSE BOOK
30221_BA_HISTORY- POLITICAL HISORY OF KARNATAKA-11TH CE TO 1750 AD
30222_BA_HISTORY- HISTORY & AMP
30223_BA_ECONOMICS – BASIC ECONOMICS – II
30224_BA_ECONOMICS – KARNATAKA ECONOMICS – II
30225_BA_POLITICAL SCIENCE- WESTERN POLITICAL THOUGHT
30226_BA_POLITICAL SCIENCE- INDIAL NATIONAL MOVEMENT
30227_BA_SOCIOLOGY – FOUNDATION OF SOCIOLOGY THEORY
30228_BA_SOCIOLOGY – SOCIOLOGY OF RURAL LIFE IN INDIA